Nyheter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Av: Marius  |  Publisert: 11. september 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I forbindelse med ny driftsmodell fra 2024 kalles det inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 26. september klokken 18:00.

Styret har vedtatt ny driftsmodell for BMGK med virkning fra 01.01.2024 og har derfor ikke inngått ny driftsavtale med Schiager de Sousa Golf.  Den 7.august 2023 mottok styret krav om innkalling til ekstraordinært årsmøte fra mer enn 50 medlemmer, ført i pennen av Steinar R. Paulsen, som krever at saken om ny driftsmodell skal behandles av årsmøtet og ikke av styret. 

Styret mener saken tilligger styret og at den derfor skal avvises av det ekstraordinære årsmøtet. Styret vil samtidig fremme forslag til nytt preliminært budsjett for 2024, som er støttet av Kontroll komiteen. 

BMGK – ny driftsmodell og preliminært budsjett 2024.
Styres vedtak om ny driftsmodell innebærer at BMGK skal drifte hele klubben ute og inne, inklusive undervisning, proshop og frontdesk. Vedtaket er basert på en grundig evaluering gjennomført av styret og en oppnevnt arbeidsgruppe, simulerte budsjetter, utarbeidet forretningsplan, definert behov og ønsker bl.a. basert på tilbakemeldinger fra medlemmer og andre klubbers driftsmodeller. Videre er vedtaket basert på at klubben går over til helårsdrift med det nye simulator senteret.

Ved den nye driftsmodellen mener styret at klubben vil være bedre stilt økonomisk, utnytte våre ressurser på en bedre og mer effektiv måte, og på den måten skape en rød tråd i driften gjennom alle ledd. Dette vil også gi klubben bedre økonomiske rammer, som igjen vil kunne investeres tilbake i klubb, anlegg, bane og sist, men ikke minst – medlemmene. Det vises for øvrig til utsendt informasjon og avholdt medlemsmøte 14. august 2023. Styret har som følge av dette vedtatt å ikke fornye avtalen med dagens drivere av proshop, frontdesktjeneste og undervisningstilbud som utløper 31.12.2023.

Styret har utarbeidet forslag til preliminært budsjett for 2024, basert på den vedtatte driftsmodellen
som kan lastes ned her og vil bli nærmere gjennomgått under det ekstraordinære årsmøtet.


Kontrollkomiteen støtter styrets forslag til budsjett. Klikk her for vedlagte rapport.


Krav om innkalling til ekstraordinært årsmøte
Styret har den 7.august 2023 mottatt krav om innkalling til ekstraordinært årsmøte fra mer enn 50 medlemmer, ført i pennen av Steinar R. Paulsen. Kravet med vedlagt navneliste vedlegges her.

Digitalt møte
Styret har besluttet å avholde årsmøtet som digitalt møte jfr idrettens regelverk. Dette for å muliggjøre at flest mulig av klubbens medlemmer får anledning til å delta. Møtet vil bli gjennomført på Teams og stemmegivning skjer via sms som sendes alle påmeldte fra et eksternt firma. Dette er enkelt og sikkert.

PÅMELDING:
1. 
Påmelding via Deltaker.no innen søndag 24.9.2023 kl 2400.
For å delta på årsmøtet via Teams og kunne stemme må påmelding ha funnet sted.

Klikk her for å melde deg på!

2. Deltakelse på møtet 26.9.2023 via Teams link med instruksjon sendes ut 25.9.2023

3. Stemmegiving via sms – instruksjon blir gitt i selve møtet.

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
BÆRUM GOLFKLUBB

Dato:          26.september 2023 KL. 18.00
                    Registrering av deltagere fra kl. 17.45 i Teams
                                                                                         
Sted:           Teams møte - Klikk her for å melde deg på!

Saksliste og årsmøtedokumenter:
1. 
Godkjenne de stemmeberettigede
2. 
Valg av møteleder
Av hensyn til at det ekstraordinære årsmøtet er innkalt etter krav fra medlemmer foreslår styret en helt uavhengig møteleder.
3. 
Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. G
odkjenne innkallingen og saklisten


Styrets innstilling:
Styret foreslår at sak 5.2 ikke godkjennes og tas ut av saklisten.

Begrunnelsen er at saken ikke innebærer disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til BMGKs størrelse eller virksomhet slik at årsmøtet må vedta den,  jfr. Klubbens lov §19. Videre følger det av BMGKs lov at forvaltningen av alle deler av klubbens virksomhet hører under styret og at styret skal sørge for forsvarlig organisering av BMGKs virksomhet og økonomistyring. BMGK har derfor en praksis for at styret håndterer saker vedr driften av klubben, noe som skal vektlegges ved vurderingen om saken skal behandles av styret eller årsmøtet.

Styret har på bakgrunn av dette fattet vedtak om ny driftsmodell som etter styrets vurdering vil gi forbedret ressursutnyttelse for klubben sett i forhold til dagens modell. Vedtaket ble fattet med bakgrunn i en grundig evaluering sammen med en oppnevnt arbeidsgruppe, og er basert på simulerte budsjetter, utarbeidet forretningsplan, definerte behov og ønsker bl.a. basert på tilbakemeldinger fra medlemmer og andre klubbers driftsmodeller.

Dersom pkt. 5.2 tas ut av sakslisten faller også sak 5.3

5. 
Behandle saker som fremgår av sakslisten


Styrets innstilling
5.1. 
Preliminært budsjett for 2024 vedtas.
Endelig budsjett utarbeides etter årets utgang og presenteres på årsmøtet etter vanlig prosedyre. Det som presenteres er at prognotisert budsjett som viser forskjell på eksisterende og ny driftsmodell. Forslag til budsjett støttes av kontrollkomiteen. Jamfør vedlagte uttalelse.

Dersom pkt 5.1 vedtas, faller forslag 5.2 og 5.3.

5.2. Forslag fra kravstiller – hvis dette skal behandles.
Årsmøtebehandling av styrets forslag til ny driftsmodell, med fakta og tall, slik at årsmøtet kan ta en informert avgjørelse knyttet til enten å godkjenne eller forby omleggingen til ny driftsmodell.

5.3. Forslag fra kravstiller:
Avhengig av utfallet under punkt 2, kan det bli aktuelt å vurdere å endre hele eller deler av styret, og årsmøtet må få anledning til å velge nytt styre.

Digitalt møte
Elektronisk påmelding i egen - Klikk her for å melde deg på.

Stemmerett
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av BMGK i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til BMGK.

Lommedalen, 11.september 2023

Bente Grobstok                            Kjell Dagestad                               Jan Lie Amundsen
Styreleder                                      Nestleder                                       Styremedlem


Marie A.Erlandsen                        Arne Fjelberg                               Håkon Fuglesang
Styremedlem                                 Styremedlem                                Varamedlem

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her